Benkei(Keizo Arashi)

Benkei(Keizo Arashi)

[Tokyo Revengers] Who is Keizo Arashi (Benkei)? His profile and the relation to Black Dragon!

This article will explain about Keizo Arashi, aka Benkei, one of the top executives of Brahman.
Copied title and URL